GGz Hulp Online is de digitale poli van GGz Centraal. Voor cliënten met psychiatrische klachten bieden wij volledige online specialistische zorg, binnen een behandelduur van drie maanden. Cliënten met hoge complexiteit; chaotische en risicovolle problematiek, en comorbide diagnosen, zijn binnen dit hulpaanbod bij ons aan het juiste adres. Waar zij vaak al lange trajecten binnen de BGGZ hebben doorlopen, kan door ons aansluitend een hoogintensieve kortdurende behandeling worden geboden.

We zien prachtige resultaten en boeken succes met onze zorgverlening. Na aanmelding wordt binnen twee weken een intake gepland, om vervolgens spoedig daarna de behandeling te starten. Onze zorg wordt hoog geprezen met een gemiddelde van 8.7 op CQI. Teruggekoppeld wordt, dat onze zorg als zinvol; op maat, en met veel warmte en betrokkenheid wordt ervaren. Daarnaast zijn we -door de online methode- flexibel en niet plaatsgebonden. Uiteraard is ook de personele bezetting daarvan een verklaring: zelfs vanuit het buitenland en andere tijdzônes staan behandelaren klaar voor behandelsessies: dè oplossing voor cliënten die in combinatie met hun kantoortijden of persoonlijke leefstijl in behandeling willen. De evidentie dat online zorg daadwerkelijk effectief is, is absoluut duidelijk.

Door enerzijds de behandelduur te beperken en anderzijds ook een digitaal netwerk te onderhouden, is GGz Hulp Online in staat om de wachttijd minimaal te houden. Met als doelstelling om de digitale klantreis zo optimaal mogelijk te houden, hebben we samenwerkingsafspraken met andere digitale poli’s. Onderlinge communicatie en zorgvuldige overdracht aan elkaar, faciliteren dat cliënten binnen enkele weken doorverwezen kunnen worden. Dit digitale ecosysteem behelst zowel BGGZ als SGGZ niveau. In totaal zijn momenteel 16 poli’s binnen dit netwerk met elkaar verbonden (waaronder Mindler, Disofa, Solutalks, Thubble, GGzBreburg, Altrecht en Tactus Online) waarin we transparant zijn over elkaars capaciteiten.

Er is veel digitaal aanbod in voorlichting, monitoring en diagnostiek. De client bepaalt zelf hoe intensief het behandeltraject zal zijn, en zal via smartphone of tablet het hele traject doorlopen. Het volledige pakket dat voor het klachtenarsenaal bestaat, verstevigen de behandeling, en dus het aantal contacten per week. Deze aanpak volgens de shared decision methodiek maakt, dat er tijdens gestructureerde meetmomenten inzicht ontstaat, waarmee aanpassingen in het zorgbeleid kunnen worden gedaan. Alles ten bate van het herstelproces.