Een behandeling bij ons kost uiteraard geld. Wie betaalt deze kosten en hoe gaat dat in zijn werk?

Voor iedere verzekerde in Nederland geldt een verplicht eigen risico. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. Je kunt dit nalezen in je zorgverzekeringspolis. Dit verplichte eigen risico geldt zowel voor geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg.

Hoe is de betaling van je behandeling bij ons geregeld?

Er zijn verschillende betalingsstromen:

 • je zorgverzekeraar betaalt de zorg die onder de Zorgverzekeringwet (Zvw) valt, de ‘geneeskundige’ ggz
 • het zorgkantoor betaalt de zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt: langdurig verblijf
 • openbare geestelijke gezondheidszorg, dagbesteding, ambulante ondersteuning en beschermd wonen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en worden daaruit betaald
 • justitie is verantwoordelijk voor het betalen van zorg aan cliënten met een strafrechtelijke maatregel
 • je betaalt de zorg zelf als je niet verzekerd bent bij een reguliere zorgverzekeraar

de eerste 3 jaar
Je behandeling – vanuit huis, poliklinisch én in de kliniek tot 1095 dagen (3 jaar) – valt de eerste 3 jaar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Je zorgverzekeraar vergoed de kosten vanuit de basisverzekering. Voor behandeling in de ggz geldt een (verplicht) eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen en voorwaarden kunt je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar.

langer dan 3 jaar
Ben je langer dan 3 jaar in een kliniek opgenomen dan valt de betaling van je behandeling onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor betaalt deze zorg. Er is een indicatie voor nodig van het Centrum Indicatistelling Zorg (CIZ).  Je moet een eigen bijdrage betalen, afhankelijk van je inkomen.
Lees meer over de vergoeding uit de Wlz.

Heb je langer dan een jaar ambulante of poliklinische behandeling nodig? Dan blijft dit onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen.

Wmo
Dagbesteding, ambulante ondersteuning en beschermd wonen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Om gebruik te maken van voorzieningen uit de WMO betaal je een eigen bijdrage. De hoogte hiervan kan verschillen.

jeugdhulp
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulptaken. Je kunt kiezen uit zorg in natura of een pgb. Je kunt een pgb aanvragen bij de gemeente. De sociale verzekeringsbank (SVB) betaalt aan de zorgverlener.

justitie
Is iemand door Justitie naar ons verwezen dan vergoed Justitie de kosten. Soms moet je wel een eigen bijdrage betalen.

infographic ‘uw ggz-kosten’
De infographic laat zien hoe de kosten van de behandeling (van volwassenen) tot stand komen.
Download de infographic ‘uw ggz-kosten’.

De eerste drie jaar dat je bij ons in behandeling bent vergoed de Zvw de behandeling. Hoe gaat dit in zijn werk?

DBC en zorgzwaartepakket
Op het moment dat je bij ons in behandeling komt openen wij een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). In een DBC staat in (landelijk voorgeschreven) codes welke diagnose is gesteld en welke behandeling je krijgt. In de DBC registreren we alle tijden die we aan je behandeling besteden. Zowel directe als indirecte tijd.

Een DBC mag maximaal 365 dagen, één jaar, open staan. Is na dat jaar je behandeling vanuit huis nog niet klaar? Dan openen we een nieuwe DBC. Ben je na dit jaar in de kliniek opgenomen? Dan vergoedt de zorgverzekeraar nog steeds je behandeling. Alleen doet de verzekeraar dit dan niet meer op basis van een DBC maar op basis van een zorgzwaartepakket. De zorg valt nu onder de langdurige geestelijke gezondheidszorg (LGGZ).

wat staat er op je factuur?
Nadat je DBC is afgesloten sturen we een factuur naar je zorgverzekeraar. In de prijs zitten alle kosten die direct of indirect met de zorg te maken hebben.

 • directe tijd
  Dit zijn de rechtstreekse contacten van u met je behandelaar. Dat kunnen ‘face-to-face’ gesprekken zijn, maar ook telefoontjes of e-health contacten.
 • indirecte tijd
  Dit is de tijd die we buiten jouw zicht aan je behandeling besteden. Je kunt hierbij denken aan het voorbereiden/bijhouden van je dossier, registratie en rapportage, overleg met collega’s.

Uw zorgverzekeraar is verplicht om u een gedetailleerd overzicht te verstrekken van alle betalingen.

eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt per kalenderjaar een eigen risico voor gemaakte zorgkosten aan de zorgverzekeraar terug. Dit is het verplichte eigen risico van de basisverzekering. Huisartsenzorg is hiervan uitgesloten. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. Je kunt dit nalezen in je zorgverzekeringspolis. Heb je gekozen voor een hoger eigen risico op je zorgverzekering? Dan geldt vanzelfsprekend het hogere bedrag. Dit verplichte eigen risico geldt zowel voor geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg.

In sommige gevallen kunt u compensatie krijgen voor het eigen risico. Dit is echter afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Vraagt u bij uw gemeente na of zij een compensatie biedt voor het eigen risico.

vragen over je factuur?
Heb je vragen over je factuur? Neem dan contact op met de medische administratie van de locatie waar je in behandeling bent.
Vragen over de hoogte of het innen van het eigen risico kunnen wij niet beantwoorden. Met deze vragen kun je terecht bij je zorgverzekeraar.

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een (basis) ziektekostenverzekering afsluiten.

Heb je geen verzekering? Door bijvoorbeeld je geloof of levensovertuiging of door andere omstandigheden? Dan betaal je zelf de kosten van je behandeling. Je ontvangt dan na het afsluiten van je behandeling een factuur. We kunnen ook vooraf een betalingsafspraak maken.

Heb je langdurige psychiatrische zorg in een kliniek nodig? Deze zorg valt onder de wet langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor vergoedt deze zorg. Wel betaal je een inkomensafhankelijk eigen bijdrage.

Lees meer

Wij hebben met alle zorgverzekeraars intensieve gesprekken gevoerd om een overeenkomst voor 2020 af te sluiten. Met de zorgverzekeraars ASR, CZ en Menzis hebben wij inmiddels een formele overeenkomst 2020 afgesloten en met de zorgverzekeraars Caresq, DSW, VGZ, VRZ Zorginkoop en Zilveren Kruis zijn wij tot een mondeling akkoord gekomen.
De verwachting is dan ook dat wij net als in 2019 met alle zorgverzekeraars een contract gaan sluiten. Zodra deze laatste overeenkomsten ook formeel rond zijn, melden wij dit hier. Je kunt ook je zorgverzekeraar raadplegen voor verdere informatie.

Bent je bij ons opgenomen en heb je een hulpmiddel of voorziening nodig? Bijvoorbeeld een rolstoel, rollator, steunkousen of taxivervoer? Dan zijn er twee mogelijkheden voor de betaling.

hulpmiddelen of voorzieningen onder de Zvw
Ben je bij ons opgenomen onder de Zvw en heb je een hulpmiddel of voorziening nodig? Dan loopt de aanvraag voor vergoeding via je ziektekostenverzekeraar. De verzekeraar bepaalt of je recht hebt op een hulpmiddel of voorziening. En of je een eigen bijdrage of eigen risico moet betalen.

hulpmiddelen of voorzieningen onder de Wlz
Ben je bij ons opgenomen onder de Wlz en heb je een hulpmiddel of voorziening nodig? Dan loopt de aanvraag voor vergoeding via het zorgkantoor.

Woon je thuis met zorg vanuit de Wlz? Dan kun je het vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling vergoed krijgen vanuit de Wlz. Een voorwaarde is dat je niet zelfstandig kunt reizen met eigen of openbaar vervoer. Het CIZ bepaalt of je in aanmerking komt. Wij regelen het vervoer.
Regelt de gemeente voor jou de dagbesteding? En valt het onder de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet? Vraag dan bij je gemeente wat de mogelijkheden zijn.

Kun je door je beperking geen gebruikmaken van het openbaar vervoer? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vervoer met de Valys. Dit is taxivervoer voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of handicap. Je kunt dit bij je gemeente aanvragen.

hulpmiddelen of voorzieningen onder de Wmo of Jeugdwet
Informeer bij je gemeente.

aanvraag hulpmiddelen of voorzieningen
Ben je bij ons opgenomen? Dan ondersteunen wij bij het aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen.
Ben je niet opgenomen bij ons? Dan kun je terecht bij je verzekeraar of je gemeente.

hulpmiddel voor verpleging en verzorging
Wij verzorgen middelen die nodig zijn voor je verpleging of verzorging. Dit zijn geen persoonlijke individuele middelen. Maar bijvoorbeeld middelen om te kunnen tillen bij het douchen en bij het naar bed gaan, om een wond te verzorgen of gebruik te maken van het toilet.

tolkenkosten
Alleen kosten voor een doventolk komen in aanmerking voor een vergoeding. Menzis voert de doventolkregeling namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk uit. Het maakt niet uit waar je verzekerd bent. Heb je een vraag over doventolken? Neem dan contact op via Doventolken@menzis.nl of 088 222 90 06.

Heb je een tolk nodig omdat je geen Nederlands spreekt? Dan heb je geen recht op een vergoeding. Als je toch gebruik wilt maken van een tolk of vertaler dan kun je die zelf inhuren.

bijkomende kosten bij opname
Niet alle zorg en diensten vallen onder de verzekering. Het wassen van kleding, persoonlijke verzorgingsproducten, gebruik van telefoon of internet komen voor je eigen rekening. De kosten voor een pedicure op basis van een medische indicatie hoef je niet zelf te betalen. Heb je geen medische indicatie dan komen de kosten voor je eigen rekening.

Ook als je ongevraagd zorg krijgt geldt een verplicht eigen risico. Bijvoorbeeld bij een gedwongen opname.

Het kan voorkomen dat je ongevraagd zorg van ons krijgt. Soms gaan wij op verzoek van bijvoorbeeld een huisarts of de politie naar iemand toe. Dit noemen we ‘bemoeizorg’. Je hebt dan niet zelf om een zorg gevraagd. Maar je maakt wel gebruik van Zvw-zorg. Als gebruiker van deze Zvw-zorg betaal je dan ook het verplichte eigen risico.

Ben je het niet eens met de onvrijwillige zorg die is geleverd? Dan kun je een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ beoordeelt of de zorgverzekeraar terecht de zorg heeft aangemerkt als Zvw-zorg.

Sommige mensen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunnen zijn bepaalde zorgkosten betalen.

Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. In een aantal gemeenten kunnen mensen met een minimuminkomen een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten. Sommige gemeenten bieden daarnaast een compensatie voor het eigen risico. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Vind je de wachttijd te lang? Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Wij proberen je binnen 4 weken na je aanmelding te spreken. En we doen er alles aan om 6 weken daarna de behandeling te starten. De zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben deze tijden ook met ons afgesproken. Zij vinden dit redelijk en noemen dit de ‘treeknormen’. Als je de wachttijd toch te lang vindt, kun je ook contact opnemen met je zorgverzekeraar. En vragen om zorgbemiddeling. Wij mogen zorgbemiddeling ook aanvragen voor cliënten, als we het maximaal te declareren bedrag van dat jaar hebben bereikt.

het behandelteam

wat vind je van onze zorg?

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, evaluaties met je behandelaar en een kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief. Ga hieronder naar ‘meer informatie’ als je hierover meer wilt lezen.

meer informatie

wetenschappelijk onderzoek

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.

meer informatie

Ik dacht eerst dat een behandeling via mijn telefoon echt niets voor mij zou zijn. Het eerste contact voelde nog wat vreemd en afstandelijk maar nu gaat het eigenlijk heel goed en vind ik het contact erg fijn en kan ik ook rustig terug lezen wat wij ook alweer hebben afgesproken.

vragen en contact

Indien je het vragenformulier invult, krijg je binnen 1 werkdag een reactie.

veel gestelde vragen
contactformulier